Friday, May 23, 2008

Mid Term Exam Answer Paper 2

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008

SKEMA JAWAPAN

SMK USJ 12

Soalan 1

1 a) Nyatakan tiga bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan di Athens sebelum pengenalan sistem demokrasi. (3

markah)

sistem beraja

Oligarki

Aristokrasi

Tirani

b) Senaraikan empat ciri sistem demokrasi yang diamalkan di Athens ( 4 markah)

- Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis

- Semua warganegara lelaki dewasa berpeluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan anatara enam hingga satu

Tahun

- Majlis mengendalikan segala keputusan dewan

- Dewan melantik anggota Majlis, Majistret da Juri

- dewan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya

- dewan perhimpnan bersidang tiga kali sebulan

- setiap anggota Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan

c) Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan di Sparta (3 markah)

mengamalkan sistem permerintahan beraja

memberi penekanan pada sistem pertahanan

anak lelaki diberi latihan dari awal untuk menjadi askar yang baik

berjaya melahirkan askar yang bersemangat patriotik yang tinggi dan handal

Soalan 2

2. Undang-undang Rom yang pertama dipanggil Hukum Kanun 12

Senaraikan tiga cabang undang-undang Rom (3 markah)

Undang-undang sivil

Undang- undang rakyat

Undang-undang natural

Nyatakan empat prinsip undang-undang Rom (4 markah)

Semua manusia adalh sama disisi undang-undang

Seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah

Keadilan terhadap setiap individu

Hukuman berasakan bukti yang cukup

Apakah sumbangan Maharaja Justinian terhadap undang-undang Rom? (2 markah)

Mengumpulkan, menyatukan dan membukukan undang-unadng Rom

Berjaya malahirkan kod undang-undang Rom/ Undang-undang Justinian

Mengapakah undang-undang Rom dianggap penting sehingga kini? ( 1 markah)

- Prinsip undang-undang ini menjadi asas kepada undang-unadng yang tedapat pada hari ini

Soalan 3

Senaraikan tiga aktiviti ekonomi masyarakat kerajaan maritime (3 markah)

Menjalankan perdagangan

Menangkap ikan

Memungut hasil laut

Membuat perahu dan kapal layar

Menjadi ahli pelayaran

Membekalkan hasil tempatan kepada perdagang asing

Menjadi orang tengah dalam perdagangan

Terangkan bagaimana pelabuhan kerajaan maritim dibentuk (3markah)

Merupakan pelabuhan pembekal pada asalnya

Menjadi pelabuhan kerajaan apabila penempatan terebut berkembang maju dan menjadi sebuah negeri

Wujudnya kerajaan di situ

Jelaskan peranan pelabuhan entrepot (2 markah)

Membekalkan hasil tempatan and hasil kawasan akluknya kepada pedagang antarabangsa yang berdagang dipelabuhannya

Membeli barangan dariapda pedagang antarabangsa

Mengedarkan barangan daripada pedangang antarabangsa

Mengedarkan barangan dari luar kepada pedangang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya

Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu belayar untuk berdagang ke kawasan yang jauh? (2 markah)

Mempunyaii kemahiran menbuat kapal layar

Mengetahui kaedah untuk menuju ke sesuatu tempat berpandungkan langit dan bintang

Soalan 4

Berikan dua alasan untuk menyokong pernyataan di atas ( 2markah)

Pendagangan antara Asia Tenggara dengan India telah wujud sejak abad kelima sebelum masihi lagi

Perdagangan dua hal berkembang apabila India sendiri berusaha untuk mendapatkan logam emas dari asia tenggara

b) Selain faktor perdagangan, nyatakan tiga faktor lain yang mendorong perluasan pengaruh Hindu dan Buddha di

Asia Tenggara ( 3 markah)

Faktor ksyatria atau tentera dari India membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara

Golongan Bharhim atau pendeta memainkan peranan penting dalam meluaskan pengaruh tersebut

Aspek kebudayaan Indai yang menarik sahaja disesuaikan dengan budaya tempatan

Jelaskan tiga pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara ( 3 markah)

Pengaruh gelaran raja

Raja berkuasa mutlak

Pengalaman upcara pertabalan raja

Golongan Brahmin memimpin upacara petabalan raja

Raja merupakan bayangan tuhan

Raja sebagai dewa raja

Kelahiran konsep orde kosmos

Senaraikan dua cara yang digunakan oleh raja untuk memperkuatkan kedudukan dan statusnya sebagai pemerintah ( 2 markah)

Mendirikan kompleks kota yang melambangkna konspe alam semesta/ orde kosmos

Menganggap dirinya sebagai dewa raja

Kelahiran konsep orde kosmos

Bahagian B: Soalan Esei

Arahan: Jawab tiga soalan sahaja.

Soalan 1:

Jelaskan konsep mandat Tuhan dalam sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho (5 markah)

Percaya kuasa raja diperkenan oleh Tuhan

Pemerintah yang direstui oleh tuhan akan membawa kepada kesejahteraan

Masyarakat Hwang Ho percaya raja perlu perintah secara adil dan saksama

Kerajaan dna rakyat akan hidup sejahtera jika raja berlaku adil

Pemerintahan Dinasti Shang hlang mandate kerana berlaku zalim

Huraikan struktur organisasi sosial masyarakat Hwang Ho serta peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat tersebut (8 markah)

Golongan raja dan pembesar menduduki lapisan paling atas yang diterajui oleh raja

Golongan pembesar mempunyai tentera masing-masing

Golongan petani sebagi tonggak ekonomi

Golongan artisan berkemahiran dlam penguasaan teknologi gangsa

Hasilkan senjata, perisai, hisaan kereta kuda & upacara keagamaan

Golongan hamba berada paling bawah

Berfungsi sebagai tentera paksaan

Membantu kerja-kerja pemburuhan, tujuan korban dalam upacara penyembahan

Terangkan agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Hwang Ho (7 markah)

Amalkan kepercayaan polistime (byk tuhan ) & animisme

Masyarakat Shang amalkan penyembahan roh nenek moyang

Sembah tuhan syurga (Shang-ti) dan tuhan Bumi (Tu), sembah sungai, bukit & gunung

Golongan bomoh mengetuai semua upacara keagamaan

Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian & upacara korban

Amalan menilik tulang oracle

Rekahan tulang oracle ditafsir & disabit sesuatu kejadian

Soalan 2:Sistem perundangan adalah penting bagi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera

a) Huraikan sistem perundangan yang diamalkan dalam Tamadun Rom (8 markah)

Hukum kanun dua belas ialah undang-undang Rom yang pertama

Hukum kanun 12 dipahat pada kayu dan dikenali sebagai papan dua belas

Papan dua belas diletakkan di tempat awam untuk tantapan rakyat

Maharaja Justinian telah mengumpul, menyau dan membukukan undang-undang tersebut

Usaha Mahaaja Justinian telah melahirkan Kod Undang-Undang Rom oada tahun 527M yang dikenali sebagi Undang-Undang Rom

Undang-undang rom terdiri darpad tiga cabang (sivil, rakyat & natural)

Semua manusia adalah sama disisi undang-undang

Seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah

Keadilan terhadap setiap individu

Hukuman berasaakan bukti yang cukup

Prinsip undang-undang Rom menjadi prinsip undang-undang hari ini.

Jelaskan sistem perundangan dalam perkembangan Tamadun India (6 markah)

Kitab Dharma Sastera merupakan kitab undang-undang Hindu paling tua

Raja bertanggungjawab memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang

Segala kesalahan yang dilakukan dikenakan hukuman atau denda berganting [ada keseriusan kesalahan itu

Gologngan Brahmin tentang hukum-hakam terutamanya berkaitan berkaitan dengan keagamaan

Semasa pemerintahn dinasti Maurya, undang-undang Maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja

Segala titah perintah diraja diukir pada tiang batu yang didirikian ditepi jalan untuk dibaca oleh rakya

Tiang itu dikenali sebagai Tiang Asoka kerana didirikan pada zaman pemerintahab raja Asoka

Raja Asoka berpegang pada konspe kesejahteraan rakyat

Pada pendapatan anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara (6 markah)

Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan Negara

Menjadikan kepentingan awam dan individu

Mengawal tingkah laku manusia

Menentukan hak kerajaan dan rakyat

Menentukan tugas da peranan pegawai kerajaan

Mengelakan penindasna dan penipuan

Menjamin keselamatan nyawa dan harta benda

Melicinkan pentadbiran Negara

Menguruskan pembahagian harta pusaka dan keluarga

Menjatuhakna hukuman yang setimpal terhadap orang yang melakukan kesalahan

Soalan 3:

Tokoh

Tamadun

Alexander the Great

Yunani

Asoka

India

Shih Huang Ti

China

Tokoh - tokoh di atas terkenal dalam bidang perluasan kuasa

Huraikan ketokohan Alexander the Great (anak kepada Raja Philip II) dalam dasar perluasan kuasa (7 markah)

Alexander the Gret memimpin gabungan tentera Macedonia dan Yunani untuk melakluki Parsi

Berjaya meletakan Turkistan dibawah pemerintahannya

Berjaya menguasai Samarkand

Seluruh kawasan Laut Mediterranean berada di bawah kekuasaannya

Alexander menyebarkan kebudayaan Hellenistik ke seluruh empayar Yunani

Kebudayaan Hellenistik merupakan campuran diantara budaya Yunani dan Parsi serta kebudayaan Timur yang lain

Kebudayaan Helenistik tersebar dari kota-kota utama daam empayar Yunani

Contohnya dari Syracuse di Itali, Iskandariah dan Antioch

Bincangkan kejayaan Asoka dalam dasar perluasan kuasa (6 markah)

Berjaya menamatkan perang saudara selepas kemangkatan ayahandanya, Bindusara

Berjaya menakluki Kalinga yang memiliki penduduk yang ramai India

Perang Kaliga menyedarkan Asoka tentang akibat peperangan yang membawa penderitaan dan kematian

Selepas perang Kalinga, Asoka tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa

Beliau menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk memperluaskan pengaruh dan kedudukan Maurya

Beliau menjalankan penaklukan melaui penyebaran agama Buddha dan tidak lagi menerusi ketenteraan

Seluruh India menjadi kawasan taklukan empayar Maurya semasa pemerintahan Asoka

Apakah usaha-usaha yang diambil oleh Shih Huang Ti untuk memperkukuhkan pemerintahan ( 7 markah)

Shih HuangTi berjaya menyatukan selurh kerajan kecl di China

Berjaya membentuk empayar di bawah Dinasti Chin

Membentuk sistem pentadbrian pusat

Memerintah secara autokrasi iaitu tegas dan mutlak

Menghapuskan golongan bangsawan

Melantik gabenor dan panglima Tembok Besar China untuk mempertahankan Negara China daripada serangan orang Gasar

Mengistiharkan dirinya sebagai Maharaja

Soalan 4:

Pelabuhan pembekal

Pelabuhan kerajaan

Pelabuhan enterpot

Huraikan peranan pelabuhan-pelabuhan tersebut (8 markah)

Pelabuhan Pembekal

Mendapatkan bekalan hasil tempatan.

Seperti logam emas dan timah, hasil laut seperti gaharu, rotan, damar, hasil laut dan makanan

Memberkalkan barang tersebut kepada para pedagang

Menjadi tempat persinggahan para pedanaga yang mendapatkan bekalan tersebut

Pelabuhan kerajaan

Berperanan sebagai pelabuhan pembekal pada asalnya

Menjadi tempat berdagang

Berdagang dengan kawasan yang berhampiran dengannya

Pelabuhan entrepot

kerajaan yang membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedanag antarabangsa yang berdanag di pelabuhannya

Membeli barangan daripada pedagang antarabangsa

Mengedarkan barang dagangan itu kepada pedagang yang dating dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya.

Apakah bukti-bukti yang boleh menunjukkan bahawa kerajaan Kedah Tua berperanan sebagai pelabuhan entrepot? (4 markah)

Penemuan tembikar china

Contoh: tembikar buatan dinasti tang (7M)

Contoh tembikar dinasti song (10 M)

Contoh: tembikar dinasti Yuan (abad ke 10M hingga 13 M)

Penemuan pelita tembaga dari Timur Tengah bertarikh abad ke-9 & ke-10

Penemuan pelbagai jenis manik buatan India, Sri Lanka dan BurmaApakah faktor – faktor yang menyumbang kepada perkembangan pelabuhan Kedah Tua? (8 markah)

Terletak dikedudukan strategic iaitu di laluan perdanagan selat melaka

Terlindung daripada tiupan angain monson barat daya dan timur laut

Gunung Jerai menjadi panduan kapal dangang keluar masuk terutamanay pada waktu malam melaui nyalaan api

Pelabuhan dilengkapi dangan pelbagai kemudahan

Seperti tempat menyimpan barangan dagangan

Kaya dengan hasil daganagn seperti hasil hutan dan sumber bumi

Memperolehi barangan dari luar

Contoh seperti kapas, sutera, the, tembikar dan manik

Soalan 5:

Terangkan fungsi candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara (4 markah)

Sebagai rumah ibadat

Sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya

Sebagai tempat menyimpan patung dewa utama

Menjadi lambang kepada keagungan seseorang pemerintah berdaasrkan kehebatan seni binanya

Candi Angkor Wat & Candi Borobudur melambangkan orde kosmos

Bandingkan Angkor Wat dan Candi Borobudur dari aspek tujuan dan bentuk pembinaannya (10 markah)

Angkor Wat

Dibina untuk agama hindu

Melambangkan orde kosmos

Mempuyai ketinggian 213 m

Keluasan 208 hektar

Mempunyai tempat pemujaan dapa di bahagain tengah

Tingginya 39 meter dgn empat tingkat

Setiap sudut mempunyai menara

Tembok dibahagina luarnya dibina daripada batu laterit and batu pasir

Ukiran pada tembok menggambarkan epik Ramayana dan Mahabhrata

Candi Borobudur

Dibina untuk agama Buddha Mahayana

Terbahagi kepad tiga tingkat

Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung Stupa dan patung Buddha

Tingat pertama terdapat ukiran yang mengisahkan kehidupan Gautama Budha

Tiga tingkat ini melambangkan tahap Sila, Samadhi & panna dlm ajaran Buddha

Bahagian paling atas melamangkan pencapaian tahap nirvana

Pembinaannya mengambil masa selama 75 tahun

Berdasarkan pengetahuan anda, huraikan candi yang terdapat di Lembah Bujang (6 markah)

Bersaiz kecil

Semua candi yang ditemui hanya tingal bahagian tapak sahaja

Candi hindu terbahagi kepada dua bahagian utama

Iaitu Vimana & Mandapa

Vimana ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan

Mandapa ialah bahagain luar candi

Candi yang berunsur agama Buddha mempunyai pelan jenis Curciform


Labels: